پیشمرگ های کومەلە و کردستان
پیشمرگ های کومەلە و کردستان

اردلان فرجی

آخرین روز ماە خرداد هر سال روزی مهم و ماندەگار در تاریخ مبارزات ملت کرد در کردستان ایران و همچین برای کومەلە است. روز جان باختن رفیق سعید معینی، اولین پیشمرگ و اولین پیشمرگە شهید کومەلە. ٤١ سالە متاخر جنبش کردستان لبریزند ازتصاویر ناب و تکرار ناشدنی کە پیشمرگان کومەلە با جان و روح خود در حفاظت از خاک و مردم کردستان خلق کردەاند.

هرچە از رشادت و فداکاریها و جانفشانیهاو جسارت و مردانگی و مبدع بودن و ایستادگی پیشمرگ کومەلە گفتە شود، باز هم کم گفته ایم، اما آنچە در این فرصت لازم بە یادآوریست، وظایف پیشمرگ کومەلە در این مرحلە و در دورە آتی جنبش کردستان است..

پیشمرگان کومەلە بە مثابە مدافعان و محافظان کردستان در طول تاریخ جنبش کرد همانا وظیفە خطیر و مهم را بر دوش داشتە، دارند و خواهند داشت.

نسل اول پیشمرگان کومەلە سرفراز و سربلند در مقابل دادگاە و قضاوت تاریخ وظایف خود را بە انجام رسانیدە و با نثارهزاران شهید و هزاران مجروع و تلاش خستگی ناپذیر هزاران انسان شرافتمند در این راە، دلیلی بر این مدعاست..

زندە نگهداشتن آتش جنبش کردستان در ایران طی این سالها علی رغم تمام مشکلات و نامهربانیهای روزگار، بخشی دیگر از افتخارات پیشمرگان کومەلە می باشد کە تاکنون ادامە داشتە است. حزب کومەلە کردستان ایران علی رغم تمام محدودیتهایش در این سالهای اخیر هرگز آموزشگاە آکادمی پیشمرگان را تعطیل نکردە و این نیز خود یکی دیگر از افتخارات این حزب می باشد..

ایران زیر سلطە جمهوری اسلامی آبستن حوادث و تغیرات جدی در حوزەهای سیاست، اقتصاد و اجتماع است. تمام تحلیلها و تفسیرها بر این نکتە تاکید دارند کە مراحل آتی و در ماههای آیندە رخدادهای پیشبینی شدەای، منطقە، جمهوری اسلامی و جنبش کردستان را در مسیر سخت انتخاب قرار خواهند داد و پیشمرگان کردستان و بە ویژە پیشمرگان کومەلە وظیفە و نقش تعین کنندەی را بر دوش خواهند داشت.

در مصوبات کنگرە ١٥ حزب کومەلە بە درستی و بە دقت بر نقش و جایگاە پیشمرگان کومەلە و پیشمرگان کردستان در تعیین کنندە بودن معادلات سیاسی تاکید شدە است. در همین راستا مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە اصرار و همت حزب کومەلە تشکیل شد کە یکی از مهمترین موضوعات و مباحث و چشم اندازهای این تشکل، مسلە اتحاد و متحد کردن نیروهای پیشمرگ کردستان تعین شدە و در این بارە رفیق عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران چندین بار در مناسبات مختلف بر آن تاکید و رهمنود داشتە است.

پیشمرگ کومەلە نقش و وظیفە خطیرتری را بر دوش دارد. پیشمرگ کومەلە میراثدار رشیدترین، بااستقامتترین و بااخلاقترین فرزندان کردستان، آموزش دیدەگان مکتبی انسان دوست، لازم است خود را برای رخدادهای آیندەای نەچندان دور آمادە کنند.

هیچ کس برحق بودن جنبش و مبارزە ملت کرد در کردستان ایران شکی ندارد و مطالباتش نیز همسو با بنیانهای اولیە حقوق بشر می باشد، اما "مطالبە" بە تنهایی ضامن متحقق گشتن حقوقش نیست. وجود نیروی پیشمرگه ای کارآزمودە یکی از شروط موفقیت و بە سرانجام رساندن رسالت جنبشمان می باشد.

جامعە کردستان بە نسبت سایر مناطق ایران برای قیام و خیزش آمادەتر است و این آمادگی نیز حاصل پولاریزە بودن این جامعەست کە احزاب ریشەدار تاریخی، تاثیر بزرگی در این آمادگی دارند و مقاومت پیشمرگه ها و نیروی پیشمرگ حامی و پشتیبان نیروی مردمی کردستان بودە و در آیندە نیز همین نقش را بر عهدە خواهد داشت.

کارآزمودگی نیروی پیشمرگ کومەلە بە مثابە بخشی از لشکر محافظان کردستان ابتدا در پروسە آزادسازی کردستان و ثانیا در حفاظت از دستاوردهای جنبش برحقمان نقشی تعیین کنندە خواهند داشت. دستاوردهای کە قریب بە یک قرن ملت کرد در کردستان ایران برای آن مبارزە کردە است..

یکی از مهمترین وظایف مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این است کە در راستای هماهنگی و تشکیل لشکری مشترک نیروی پیشمرگ کردستان گام های لازم و جدی برداشتە و هیچ کس حق نداشتە باشد کە نام "پیشمرگ کردستان" را بە انحصار خود در آورد.

چرا که نام و عنوان پیشمرگ یادآور جان نثار بودن تک تک عاشقان کردستان است وکلمه اش یادآور رشادتی عظیم و ماندگار در تاریخ جنبش های جهان.


7196 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:31:13/07/2020


پربیننده ترین ها