حاکمیت شادی ستیز اسلامی ایران جایگاهی در میان مردم ندارد


برگزاری نوروز امسال بار دیگر نشان داد کە حاکمیت شادی ستیز اسلامی ایران جایگاهی در میان مردم کردستان و سراسر ایران ندارد!
امسال با وجود تهدیدات و گژاشتن انواع شرگ و مانع و احچار تعداد وسیعی از مردم  برای جلوگیری از برپایی نوروز ولی امسال باشکوهتر از پیش  نوروز در سراسر کردستان برپا شد.
پیام مردم کردستان در نوروز این بود ما تسلیم زور حاکمیت سیاە و مژهبی قرون وسگایی جمهوری اسلامی نشدە و نمیشویم.
شما نمیتوانید با زور و سرنیزە  هویت ما را حژف کنید. مردمی کە بیدار شدە را نمی توانید بە اسارت وادار کنید. نسل جوان بهرەگیری از تجارب نسل گژشتە باز به میدان امدە و بساگ شما حاکمان تبعیچ گر  را  برانست بسان باقی دیکتاتورها بە زبالەدان تاریخ بسپارد.
سخن ما با شما این است این پیام نوروزی مردم کردستان را دریابید . 

خامنەای رێیس این حاکمیت جنایتکار باسخنانی چون سال رونق اقتێادی و کارآفرینی نمیتواند  مشکلات عدیدەی مردم سراسر ایران را بهبود بخشد چنانکە گژشتە نیز نشان داد  کە با نامگژاری سالها دردی از مردم ایران درمان نشد. این حاکمیت با گروگان گیری و خدعە در سراسر جهان منزوی تر میشود. با شکست روسیە در جنگ اوکراین نیز  دیگر اربابی نخواهد یافت کە در ازای بە یغما بردن سفرەی نان مردم ایران مورد مرحمت قرار گیرد.

همەی شواهد نشان از این می دهد کە جهان در حال تغییر است و سراسر ایران آبستن سیل خروشانی است کە هیچ نیرویی را مجال ایستادن در برابرش را نیست.
این سیل همەی پلیدیها را می روبد و نویدی فردایی بدون تبعیچ را برای مردم کردستان و سراسر ایران را بە ارمغان می آورد

13952 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

AM:09:53:26/03/2022


پربیننده ترین ها