دادخواهی جمعی از مردم کردستان

من آزاد آشناگر نیز به همراه جمعی که این خطابه را رو به مردم سراسر ایران نوشته اند همصدا می شوم. ما و بسیار ی از مردم دیگر ایران مورد ستم مضاف قرار داریم.
جا دارد برای همبستگی سراسری، شما نیز این بیانیه را امضا کنید، تا با هم در ایرانی آزاد و آباد و بدون تبعیض در کنار هم باشیم.

دادخواهی مردم کردستان!   
مردم ستمدیدەی ایران همگان شاهد جنایات بیشمار  حکومت اسلامی ایران هستند.
 
از جملە کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ و انکار آن از طرف رژیم، کشتار معترضین سال ٩٨ و باز انکار آن از سوی حکومت، ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، دروغگویی رژیم، تیراندازی بە مردم معترض بە بی آبی در اصفهان، کور کردن  چشم بسیاری از مردم، اعتراف گیری اجباری، آدم ربایی، کشتار در بلوچستان  و خوزستان، دروغگویی در مورد آمار کشتە شدگان کرونا، ممنوعیت ورود واکسن و بستن اینترنت و جلوگیری از درز اخبار درست.

بە یقین شما مردم کردستان دریافتەاید کە در این بیش از ٤٢ سال و در سکوت خبری چە بر سرشان گذشتە است.
در غیاب اطلاعات درست، رژیم بسیاری از جوانان ایران را مغزشویی کردە و بسان داعش هزاران جوان کلید بهشت در گردن را بە بهانەی جنگ با کفاری کە زنان را گویا در مسجدی بە گروگان گرفتەاند روانەی کردستان کردند و فرمان جهاد دادند.  
داستان سرایانی چون خلبان معروفی کە میگوید خدا شاهد هست.  
 
در کردستان گوشت ما خلبان ها را کیلویی٥٠٠ هزارتومان می خریدند و هزاران افسانە در  مورد سربریدن پاسدارها را بە خورد نسلی خام  دادند.  
یا بە گفتەی حمید نوری، دادیار جوخەی مرگ کە می گوید (کومەلە و دمکرات و گروهک های دیگر ) بە جان مردم عزیز کرد و کردستان افتادە بودند و ایشان مرحمت فرمودە و بە داد این مردم آمدە تا بە فرمان جهاد خمینی پاسخ دهند.
   
به این منظور بە شهر و روستاها با هواپیما و تانک ها یشان حملە کردند و همە جا را بمباران کردند
هر کوی و برزنی را میلیتاریزە کردند.
خلخالی و جلادشان را بە کردستان اعزام کردند، تا با اعدام های دستە جمعی در شهرهای مهاباد، سنندج، مریوان  و همە جای کردستان  همچون داعش رعب و ترس را بر مردم مستولی کنند.
اسیران و زندانیان زخمی را  با برانکارد آوردند و در ملا عام  تیرباران کردند  و سپس از بستگان آنان طلب پول فشنگ ها را می نمودند.

بە دخترکان خردسال زندانی قبل از اعدام تجاوز کردند، تا مبادا بعد از مرگ بە بهشت نروند.
بسیاری از زندانیان را مفقود الاثر کردند کە هنوز هم محل دفنشان معلوم نیست.
جنگ نقدە را برای گسترش فضای کینە و تفرقە بین ساکنان کرد و ترک ایجاد نمودند.
بە فرمان ملا حسنی جلاد، بە قتل عام مردم بی دفاع روستاهای قارنا و قلاتان و ایندرقاش و سروکانی و سر چنار پرداختند.
 
بە بهانەی جنگ، مزارع و کوهپایەهای بسیاری را مین گذاری کردند، بعدها هم آن را پاکسازی نکردند کە که هر روزە بر اثر انفجار مین ها، شماری شهروند مدنی کشتە و زخمی و نقص عضو می گردند.   
محیط زیست کردستان را با مدیریت غلط و استفادەی نابجا از منابع آن رو بە نابودی کشاندند. خشک کردن دریاچە اورمیە و از بین بردن جنگل های طبیعی و بە غارت بردن معادن طلا و سنگهای قیمتی کردستان
تیراندازی هر روزە بە کولبران و قتل آنان.

- گسترش تبعیضات مذهبی، ملی  و جلوگیری از توسعە اقتصادی منطقە.
- آزار و اذیت خانوادە و بستگان زندانیان سیاسی.  
- ترور  فعالان سیاسی و روشنفکران در داخل و خارج کشور .
 - ترور و قتل رهبران سیاسی کرد در حال مذاکرە  با خودشان.
- گسترش سیستماتیک مواد مخدر بە گفتە ی یکی از مسئولانشان  محمد رضا رحیمی، بە جوانان بافور دادند تا بە خود مشغول گردند.

می توان بیشمار نمونە از این جنایات را  از زبان  شاهدان همەی این جنایات در دادگاه های عادلانە ارائە کرد و گواهی داد کە در این دوران سیاە چە بر سرمان آوردەاند و هنوز ادامە می دهند.
مردم کردستان با جان  و پوست خویش، رنج شما مردم ستمدیدە سراسر ایران را درمی یابند، درد مردم  اصفهان، شهرکرد ، بلوچستان، اهواز  و کارگران معادن ایران و نیشکر هفت تپە، نالەی مادران داغدار، زنان مبارز زندانی و دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و نویسندگان اسیرسانسور را درمی یابند و با همەی مردم ستمدیدە  ایران همدردی می کنند.  
 
مردم کردستان در این بیش از ٤٢ سال در سکوت خبری، بسیار شدیدتر و سیستماتیک تر مورد غضب این حاکمان جنایتکار اسلامی قرار گرفتە اند.
از شما می خواهیم ما را دریابید و از خواست ما، برای رفع تبعیض و دموکراسی حمایت کنید.

زندە باد همبستگی مردم سراسر ایران علیە استبداد و دیکتاتوری.

14778 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:05:24/12/2021


پربیننده ترین ها