اطلاعیە شمارە ٢ مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در پشتیبانی از اعتراضات مردم بە افزایش قیمت بنزین


مردم آزادیخواە و عدالتخواه ایران
مردم مبارز کردستان
در سومین روز از اعتراضات گستردە مردمی ایران بە افزایش قیمت بنزین، بین مردم و نیروهای سرکوبگر امنیتی و انتظامی درگیری بە وجود آمدە و طبق برخی از اخبار در این درگیریها چند تن از مردم بیگناه کشتە شدە اند..
همچنان کە در رسانەها و بە ویژە شبکەهای اجتماعی دیدە می شود در روزهای ٢٤ و ٢٥ آبان ماە حداقل در ٥٢ شهر ایران از جملە تهران مشهد، سیرجان، پلدختر، اهواز، آبادان، خرمشهر، بهبهان، ماهشهر، تبریز، شیراز، اصفهان، بیرجند، بندرعباس، بوشهر، شهر قدس، دماوند، بندر ریگ، یزد،‌ بابل، رشت، گرمسار، نیشابور، چابهار، اهر، رودهن، اسلام‌شهر، تهران، گچساران،قم، زاهدان، فردیس کرج، قزوین، همدان، خرم‌آباد و... بە این اعتراضات پیوستەاند.
در کردستان ایران نیز بە نشانە همبستگی و اتحاد با جنبش اعتراضی و عدالتخواهی، مردم شهرهای ایلام، کرمانشاە، سنندج، مریوان، سقز، ارومیە، جوانرود و سرپل ذهاب با بستن جادەها و خیابانها و بە راە انداختن تجمعات وسیع تودەای در این حرکت اعتراضی سراسری شرکت کردەاند.
بنابر اخبار واصلە از شهر مریوان و جوانرود تاکنون چند نفرکشتە شده وتعداد زیادی از معترضین مجروح و در بیمارستانهای این شهرها بستری شدەاند. .
ارمغان چهار دهە تسلط جمهوری اسلامی بر تمام ارکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و علمی در ایران چیزی جز فلاکت و سیە روزی جامعە نبودە است. بیش از چهل سال مردم و داراییهایشان از طرف جمهوری اسلامی بە گروگان گرفتە شدەاند و در این سالها این مردم بودەاند کە باج سیاستهای خصمانە، غلط و آشوبگری و سوءمدیریت رهبران سیستم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی را پرداختەاند.
اعتراض مردمی بە افزایش قیمت بنزین در این وضعیت معیشتی فلاکتبار مردم و تنها بە دلیل زیادەخواهی و دست بردن جمهوری اسلامی بە جیب این مردم، بە حق و رواست. ایران کشوریست غنی و ثروتمند کە فقط در نتیجە سیاستهای غلط اقتصادی، اختصاص میلیاردها دلار داراییهای مردم بە پروژەهای غیرضروری، اختلاس و دزدی و تاراج سامان ملی مردم، حمایت از گروههای تروریستی و صرف میلیاردها دولار از اموال مردم بە این گروها و دخالت و آشوبگری جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە، بە این روز افتادە است.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران باری دیگر بر همبستگی و ضرورت اتحاد بین تمام ملیتهای ایران تاکید ورزیدە و خود را حامی و پشتیبان این حرکت اعتراضی برحق، دانستە و بە انتخاب و راهکارهای مبارزاتی مردم در شیوە مناسب ابراز اعتراضاتشان، احترام می گذارد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢٦ آبان ١٣٩٨
١٧نوامبر ٢٠١٩2392 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:35:17/11/2019