اطلاعیه‌ی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران پیرامون اعتراضات گسترده به گران شدن نرخ بنزین


مردم عدالت‌طلب و آزادیخواه ایران
مردم مبارز کردستان
به دنبال افزایش ٣٠٠٪ی نرخ بنزین از سوی دولت جمهوری اسلامی، مردم در بیشتر مناطق مختلف ایران وشهرهای کردستان ، با متوقف کردن خودروها، بستن جاده‌ها و اعتراض خیابانی، دست به نارضایتی عمومی زدند بە همین دلیل نیروهای امنیتی رژیم بە مردم حملەور شدە و چندین نفر شەهید و زخمی شدند. این اقدام دولت در حالی است که مردم ایران بخصوص در دو سال گذشته، در بدترین وضعیت اقتصادی و معیشتی  قرار دارند.
بر کسی پوشیدە نیست که ایران ازلحاظ منابع زیرزمینی و روزمینی کشوری ثروتمند است اما سیاست‌های ناکارآمد و نادرست از سوی جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی اخیر، مسبب و عامل اصلی چنین وضعیت اسفناکی برای مردم بودە است. جمهوری اسلامی با  اجرا و پیگیری پروژه‌های مخرب، زیان‌بار و غیرضروری، دزدیدن و به تاراج بردن ثروت و داراییهای مردم و اختصاص آن برای حمایت و پشتیبانی از تروریسم بین‌الملل، جنگ‌های نیابتی، ماجراجویی و مداخلات منطقەای و جهانی، عامل اصلی هدر رفت ثروت ایران و بروز تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی کنونی است. 
به دنبال فراخوانی کە شب گذشته در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، امروز شنبه ٢٥آبان ماه، مردم در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرها، در اعتراض به گران شدن نرخ بنزین کە باعث گرانتر شدن مایحتاج روزانە مردم میشود دست به نارضایتی زدند و تا زمان انتشار این اطلاعیه، اعتراضات مردمی با متوقف ساختن خودروها، مسدود نمودن معابر و خیابان‌ها، و سردادن شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد و در برخی مناطق درگیری بین مردم و عوامل حکومتی رویداده و منتج به کشته و زخمی شدن مردم شده است (اگرچه دسترسی به اینترنت در ایران قطع یا ضعیف شده و امکان اطلاع‌رسانی محدود است).
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این تظاهرات و اعتراضات مردم ایران بە این تصمیم و وضعیت زندگییشان برحق می داند و از آن پشتیبانی می کند و خواستار آن است کە تا بە زانو درآمدن رژیم و باندهای مافیاییش بە اقدام مناسب و دلیرانەاشان ادامە بدهند
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢٥آبان ماه ١٣٩٨هجری
١٦نوامبر ٢٠١٩میلادی2214 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:34:17/11/2019