بیانیە شورای دموکراسی خواهان ایران در مورد جنایت جمهوری اسلامی در لردگان

مردم آزادیخواه ایران، 

روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، 
نهادها و تشکلهای مدنی، 

همانگونه که در جریان هستید در روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی از طریق نهادهای به اصطلاح درمانی زیربطش و طی اقدامی که میتوان از آن تحت عنوان نسل کشی نام برد اقدام به آلوده کردن صدها خانواده زحمتکش روستایی در لردگان به ویروس کشنده اچ آی وی یا همان ایدز کرده است که متعاقب آن نارضایتی مردم و قربانیان این جنایت را در پی داشته است.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در طول حاکمیت خود بر این سرزمین هیچگاه برای سرکوب، ایجاد رعب و وحشت و گاه کینه توزی بر علیه عام از هیچگونه ابزار و روشهای متحجرانه ای کوتاهی نکرده است. مردم ایران به یاد دارند که دیروزهایی نه چندان دور قارنا و قلاتان و ایندرقاش در کردستان و نقاطی دیگر از این مرز و بوم به مانند ترکمن صحرا بیرحمانه و به بهانه های واهی و در سکوت مطلق رسانه ای نسل کشی شدند، به یاد می آوریم اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی را و تمام سرکوبهای خونین دیگری را که این دستگاه فاسد اما جنایتکار حاکمه بر سر مردمان این سرزمین آورده اند. 

آزادیخواهان،
مردم ستمدیده ایران، 
امروز برگی دیگر از جنایتهای جمهوری اسلامی در لردگان بختیاری در حال رقم خوردن است و قربانیان یک نسل کشی در اعتراضات برحق خود با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده اند و بر حق نیازمند و مستحق پشتیبانی تمام مردم ایران هستند. از این جهت شورای دموکراسی خواهان ایران ضمن محکوم کردن این جنایت جمهوری اسلامی خواهان اتحاد تمامی اقشار جامعه ایران فارغ از مذهب، ملیت و اعتقادات سیاسی در راستای پشتیبانی از قربانیان لردگان است. 
فراموش نکنیم دیروز کردستان و ترکمن صحرا، امروز لردگان و فردا نوبت بخشی دیگر از این سرزمین خواهد بود. 

شورای دموکراسی خواهان ایران
2307 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:02:26:07/10/2019