جوابیەای به حزب کمونیست ایران

 

در تاریخ ٣٠ دسامبر حزب کمونیست ایران سراسیمه و پریشان، گویی از قافله تهمت و افترا به حزب کومەلە کردستان ایران جا مانده، اطلاعیەای منتشر کرده و در آن به دنبالەروی از فرقه حکمتیست اتهاماتی را به حزب ما وارده کرده است. متن اطلاعیەی حزب کمونیست ایران که نه در شآن یک حزب سیاسی جدی است و نه چنانچه ادعا میکند به دنبال "سیاست عدم استفاده ‌از اسلحه در پیشبرد اختلافات سیاسی"، از همان ابتدا نیت و قصد خود را از مخاطب پنهان نمیکند و با خطاب قرار دادن حزب کومەله کردستان ایران به عنوان "جریانی کە به ناروا به نام کومەله فعالیت می کند" میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و موضوع کهنه ناروا بودن اطلاق نام کومله به حزب ما را  دو باره زنده می‌کند. سردادن نغمه کهنه ناروا بودن نام کومه‌له بیش از هرکس به خودشان و پافشاری بر زندانی کردن سازمان کردستان این حزب در قالب عقیم حزب کمونیست ایران صادق است. جداشدن حزب کومه‌له کردستان ایران از حزب کمونیست و استقبال وسیع مردم کردستان از این جدائی، پیوستن روزانه ده‌ها تن از جوانان کردستان به صفوف پیشمرگان و بالاخره نقش برجسته کومه‌له در روند توسعه و سیر رو به پیش جنبش کردستان در عرصه‌های متنوع پاسخی درخور و شایسته به چنین یاوهگویی‌هایست و ما را از توضیح بیشتر در این خصوص بی‌نیاز می‌کند. 

اما در خصوص تکرار افتراهای حکمتیست‌ها به کومه‌له و پیشنهاد مسخره تشکیل کمیته حقیقت یاب که لابد قاضی و بازپرسان آن نیز خود و استادان حکمتیست‌شان هستند، نمی‌توانند کتمان کنند که نویسندگان اطلاعیه جانب افترا گویان و تهمت زنان را گرفته و خود یک طرف ماجرا هستند. در واقع با این افترا که تنها به استناد ادعای یک نفر بعداز نزدیک به سیزده سال ابراز شده است، این خود حکا و همپالگی‌های درویشان حکمتیست هستند که باید در جایگاه متهمین‌شان نشاند و در مورد جرم و خلافکاریشان قضاوت کرد. 

حزب کومەله کردستان ایران یک بار دیگر تاکید میکند که  ما قویاً صحت ادعای مطرح‌شده را رد کردە و اعلام می‌داریم که چنین بحثی هیچگاه در هیچ مرجع حزبی مطرح نشده است، حزب کومەله کردستان ایران خود قربانی بزرگ ترور و تروریسم بوده که حداقل دو بار بمبگذاری در اردوگاههای ما شاهد این ماجراست، از طرف دیگر برخورد هیستریک و اتهامات پی در پی فرقه‌های متعدد و درویشان حکمت در اتهام زنی، بددهنی لومپنانه و ترور شخصیت رهبران حزب کومەله در تمامی این سالها بر کسی پوشیده نیست، پس اگر شاکی واقعی بخواهد از پدیده ترور شکایت و اعاده حیثت کند این حزب کومەله کردستان است، همینجا اعلام می‌کنیم ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که از مجاری صحیح قانونی این اتهامات را پیگری کنیم.  

بیانیه حزب کمونیست ایران  مصداق بارز وابستگی شدید و دیرپای این حزب است به کمونیسم به اصطلاح کارگری و به مرشدی که هیچوقت نتوانستند از زیر نفوذش  به درآیند. این خوش خدمتی و دنباله روی نشان می‌دهد که ما حق داشتیم نزدیک به دو دهه پیش به این نتیجه برسیم که این قالبی نیست که بتوان در آن نه به جنبش آزادیخواهی و رفع ستم ملی، نه به کارگران و امر عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی زحمتکشان خدمتی کرد و به پویایی اندیشه و سنت‌های اصیل کومه‌له که در قفس ایدئولوژیک این حزب متحمل خسارات بسیاری شده بود، ادامه داد.


حزب کمونیست ایران هم امروز و پس از گذشت نزدیک به ٣٥ سال از تشکیل آن، مایوس تر از همیشه در ارتباط با جنبش سرتاسری در ایران، و در فقدان کامل امر پیوند با مبارزه واقعی در سطح جامعه در حادترین دوران از حیات سیاسی خود بسر میبرد، در فقدان یک ساختار فکری و سیاسی مستقل  و وابستگی فکری است که این حزب چنین فرصت‌طلبانه به استقبال اتهام‌زنی‌های حکمتیست‌ها میروند و به در یوزگی اندکی مشروعیت از درویشان مرشد می‌پردازد. 


کمیته مرکزی حزب کومەله کردستان ایران

07,01,2019

    

5323 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:44:07/01/2019