در حاشیەی سخن پراکنی جریان حکمتیست
جریان حکمتیست در خلال اطلاعیه‌ای در تاریخ ٢٨ دسامبر سال ٢٠١٨ میلادی و در ادامەی سریال‌های ساختگی خود با سناریوهایی موهن، این بار حزب کومەله کردستان ایران را با مجموعه اتهامات و تهمت‌هایی واهی و بی‌اساس مواجه کرده است.
نخست آنکه ما قویاً صحت ادعای مطرح‌شده را رد کردە و اعلام می‌داریم که چنین بحثی هیچگاه در هیچ مرجع حزبی مطرح نشده است. تنها منبع قابل اتکا از سوی جریان مدعی، استناد به سخنان شخصی معلوم‌الحال در شب‌نشینی‌های برنامه‌ای فیس‌بوکی است که پیش‌تر نیز حزب ما در مورد نیات، اهداف و مباحث طرح‌شده در آن هشدار داده بود.
طرح و انتشار چنین ادعای بی‌پایه و اساسی بدون ارائەی هرگونه مستندات و مدارکی، به دور از هرگونه اخلاق و در راستای آژیتاسیون، ابراز وجود و ارتزاق سیاسی از طریق لودگی، فحاشی و بهتان است که همچون میراث شاخص جریان حکمتیست بە شمار می‌رود.
دست‌آخر متذکر می‌شویم که نام، برنامه، پیشینە، ماهیت و عملکرد حزب کومەلە برای مردم کردستان و ایران شناختەشدە است و با گستاخی و سخن‌پراکنی پاکباختگانی سیاسی لکەدار نخواهد شد. درهمین راستا از احزاب، جریانات، آحاد مردم و انسانهای آزادیخواە می خواهیم تا در قبال اقداماتی از این دست بی تفاوت نبوده و در جهت محکوم نمودن آن تلاش نمایند. همچنین حق دفاع از خود را برای اشخاص حقیقی که نامشان در متن اطلاعیه آمده است را محترم می‌شماریم.

حزب کومەله کردستان ایران
دبیرخانه کمیته مرکزی
٢٩/١٢/٢٠١٨
       3886 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:49:29/12/2018