اطلاعیە دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران, از اعتصابات شهرهای کردستان و ایران حمایت می کنیم!طبق اخبار و دیکیومنتهای کە از ایران و همچنین شهرهای کردستان پخش شدەاند، امروز ١٦ مهر ١٣٩٧ خورشیدی برابر با ٨ اکتبر در بسیاری از شهرهای ایران و شهرهای کردستان از جملە سنندج، سقز، بانە، کرمانشاە و مریوان، بازاریان این شهرها اعتصاب کردند. 

این اعتصاب در اعتراض بە گرانی لجام گسیختە در ایران کە خود حاصل سیاستهای غلط و نامسئولانە، مسئولان جمهوری اسلامیست و همچنین برای حمایت از اعتصاب کامیونداران است کە اینک برای ١٦روز متوالیست دست بە اعتصاب زدەاند.

حزب کومەلە کردستان ایران از این اعتصاب و هر حرکت اعتراضی دیگری در برابر سیاست و رفتار رژیم جمهوری اسلامی و همزمان در خدمت استحکام بخشیدن بە صفوف ناراضیان و مردم بەتنگ آمدە ایران و کردستان باشد، حمایت می کند. همچنین حزب کومەلە از هر حرکت و جنبش صنفی، از خواستەهای اقشار مختلف جامعە در داخل و خارج کشور در راستای تحقق بخشیدن بە خواست و مطالباتشان حمایت خواهد کرد. 

دبیرخانە کمیتە مرکزی- حزب کومەلە کردستان ایران ١٦ مهر ١٣٩٧ خورشیدی

٨ اکتبر ٢٠١٨ میلادی

2684 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:22:08/10/2018