تقدیر و سپاس مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از استقبال مردم کردستان از فراخوان احزاب و جریانات سیاسی برای اعتصاب عمومی


طبق اخبار و تصاویری کە از کردستان ایران مخابرە می شود از اشنویە و پیرانشهر، مهاباد و بوکان و سقز تا سنندج و پاوە و مریوان و کرماشان، ثلاث باوجانی، سرپل ذهاب، بانە و سروآباد و کامیاران، کردستان ایران در حرکتی انقلابی از فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و سایر احزاب کردستان برای  اعتصاب عمومی استقبال نمودە و با تعطیل کردن دکان و بازار جنایات ٤٠ سالە جمهوری اسلامی علیە مردم کردستان و جنبش حق طلبانەاش را محکوم و رسوا کردە و همزمان حمایت و پشتیبانی خود را از رهبری سیاسی جنبش کردستان دوبارە ابراز داشتند.

آحاد مردم مبارز کردستان
این حرکت سیاسی معنادار شما ثابت کرد کە علی رغم جنایات سیستماتیک و برنامەریزی شدە رژیم جمهوری اسلامی در طول چل سال گذشتە برای فاصلە انداختن و جدا کردن تودەهای مردم کردستان از رهبری سیاسی این جنبش ناموفق و عقیم بودە است و نشان داد کە شکنجە،اعدام، ترور و توپباران و موشکباران، آزار و اذیت، زندان و تحریف ، نفاق و فشار و سرکوب نتوانستە و نخواهد توانست تزلزلی در ارادە ملت کرد در مبارزە برای تحقق حقوق روا و ابتدای خود وارد آورد.

مردم هوشیار کردستان

شما با این اعتصاب عمومی جلو چشم تمام جهانیان بە دوست و دشمن اثبات کردید همە ما بە مثابە تنی واحد و جدایی ناپذیر، در راە آرمان برحقمان برای نیل بە آزادی استواریم و باری دیگر جمهوری اسلامی را در انظار اقشار و ملیتهای ایران و افکار عمومی جهان رسوا نمودید.
استقبال شما از فراخوان رهبری سیاسی جنبش کردستان خود، ثابت کرد کە جنبش کردستان جنبشی پویا و مترقیست کە در هر شرایطی بستە بە موقعیت خاص از پتانسیل ها و ویژگیهای مبارزە توده‌ای با تمام ابعادش برای تحقق اهداف خود سود خواهد جست.
جمهوری اسلامی و تمام عواملش بدانند کە کردستان سنگر تسخیر و شکست ناپذیر آزادیست و ملتی کە صاحب چنین ارادەای پولادین باشد برای دستیابی بە آزاد و حقوقش، از هیچ مانعی ابای نداشتە و از مبارزە و تلاش برای آزادی تعلل نخواهد کرد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران متشکل از پنج حزب و جریان سیاسی از استقبال گرم و کمیاب شما آحاد مردم کردستان، زنان و مردان آزادیخواە، فعالین سیاسی و مدنی و تمام اقشار جامعە کردستان صمیمانە سپاسگزارە کردە و این حرکت را حرکتی تقدیر برانگیز می داند، شما رهبری سیاسی جنبش کردستان و خویش را سربلند کردید و باری دیگر سرافکندگی و زبونی و حقارت را حاصل برنامەهای شوم رژیم جنایتکاری جمهوری اسلامی کردە و برگی زرین و درخشان را در تاریخ مبارزە ملتمان را بە ثبت رساندی کە می تواند بە سرلوحە مرحلەای نوین از مبارزە تبدیل شود کە رهای و آزادی همیشگی ملتمان را رقم زند.شما با این اعتصاب متحدانە خود این پیام را نیز فرستادید کە ما احزاب سیاسی اگر یکصدا و همبستە و متحد باشیم، شما بە چندین برابر بە استقبال فراخوان و رهنمودهای ما خواهیم آمد. ما در این روز پرشکوە عهد می بندیم کە در برابر این پیام مقدس شما سر تعظیم فرود خواهیم آورد و با افتخار و وظیفە خود می دانیم کە مخاطب این پیام شما باشیم.
درود بر اتحاد و مقاومت و ارادە مبارزاتی شما
 درود بە روح شهیدان روزهای اخیر ملتمان از کردستان ایران کە امروز شما با این اعتصاب شکوهمند خود روح آنان و خانوادە و همرزمانشان را شاد و تسلی روح آنان شدید و باری دیگر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را رسوا کردید.
اتحاد و همبستگی میان احزاب سیاسی و اقشار مردم مبارز و مقاوم کردستان ایران محکمتر باد
بعداز ظهر ٢١ شهریور ١٣٩٧ خورشیدی
١٢ سپتامبر ٢٠١٨ میلادی2765 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:57:12/09/2018