اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با موضعی شایستە و متحدانە در مقابل جنایات این رژیم باستیم!


روز ١٧ شهریور ١٣٩٧ خورشیدی (٨ سپتامبر ٢٠١٨) رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برگ سیاە دیگری را بە کارنامە پر از جنایت و درندەخویی خود علیە ملت کرد افزود. بامداد امروز جلادان این رژیم، ٣ زندانی سیاسی کرد با نامهای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را اعدام کردند، ساعاتی بعد سپاە پاسداران مقررات حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران را در نزدیکی شهر کویسنجق در کردستان عراق را مورد حملە موشکی قرار داد. در نتیجە این حملە موشکی سپاە پاسداران، ١٣ تن از اعضای رهبری، کادر و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان و دو تن از پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران شهید شدند. قریب بە ٤٠ تن دیگر از مبارزین و خانوادەهای کرد ایران نیز زخمی شدەاند کە متاسفانە حال برخی از مجروحین این حملە موشکی وخیم گزارش شدە است.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران جنایت وحشیانە اعدام ٣ جوان آزادیخواە کرد، شهیدان رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی و همچنین حملە موشکی و کشتار جمعی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی بە پلینوم کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان را بە شدت محکوم می کند. ما ضمن ابراز همدردی عمیق خود با خانوادە و همرزمان شهدای امروز، امید بهبودی هرچە سریعتر برای مجروحین این حملە وحشیانە را داریم.
ترور، تجاوز و جنایات جمهوری اسلامی ایران علیە ملت کرد و مبارزین آزادیخواە ملتمان، ادامەدار و رو بە افزایش خواهد نهاد اگر، مردم کردستان ایران و احزاب سیاسی جنبش کردستان با موضعی قاطع و دندان شکن در مقابل این رژیم نەایستند. ما مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با توجە بە این واقعیت از مردم مقاوم و انقلابی کردستان خواهانیم روز دو شنبە آتی (فردا)، ١٩ شهریور با اعتصاب عمومی، انزجار خود را علیە جنایات جدید جمهوری اسلامی ایران نشان دهند. باری دیگر با ماندن در خانەهای خود و متروکە نگەداشتن خیابانها، معابر شهری، تعطیل کردن دکان و بازار شهر نمایشی پرشکوە از انزجار خود از این جنایات و نە ی بزرگ خود را بە این رژیم صفاک خونخوار و ضد کرد اعلام دارید. از تمام فعالین آزادیخواە کرد در داخل و خارج از کشور، خواهانیم و توقع داریم با هرآنچە در توان دارند از این فراخوان حمایت کردە و در بە ثمر رساندن آن کوشا باشند.
رسوای و نابودی رژیم ترور و سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد ارادە انقلابی ملت کرد
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
متشکل از:
حزب کومەلە کردستان ایران
کومەلە زحمتکشان کردستان
سازامن خبات کردستان ایران
حزب مکرات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان
١٨ شهریور ١٣٩٧
٩ سپتامبر a3003 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:52:09/09/2018