"مرکز همکاری احزاب کردستان ایران" ابزار و نە هدف!

 

*اردلان فرجی

بدنبال جدایی از حزب کمونیست ایران و بازسازی حزب کومەلە کردستان ایران (٢٠٠٠)، این حزب در کنفرانس هشتم خود (٢٠٠٢) سرخط مهمترین وظایف و رسالت خود را برای بە سرانجام رساندن جنبش کردستان در کردستان ایران را با فعالیت در سە عرصە با اتحاد و همبستگی تعیین کرد و در این زمینەها هم موفقیتهای را بدست آوردە است.

اولین عرصەای کە در اولویت کار کومەلە قرار گرفت، ایجاد وحدت و همستگی در میان احزاب کردستان ایران آنگونە کە در ادبیات سیاسی کوردستان متداول می باشد "جبهە کردستانی" بود. همە و حتی کسانی کە با آن نیز مخالفند بر این حقیقت واقفتند کە "قدرت در اتحاد و همبستگیست!" و راە رهای و بە سرانجام رساندن جنبش کردستان در گرو اتحاد و همسبتگیست. بە همین دلیل یکی از وظایف کومەلە عبارت بود از تشکیل جبهە متحد کردستان در میان احزاب کردستان ایران.

دومین عرصە عبارت بود از تشکیل جبهەای متحد از ملیتهای تحت ستم ایرانی و تاکنون نیز این رسالت کماکان بر عهدە کومەلە می باشد. ایران میراثدار امپراطوری کهن و وسیعیست و اکنون این کشور کشوری کثیرلملە می باشد، وجود جبهەای متحد میان اقلیتهای ملی تحت ستم ایران یکی از فاکتهای مهمیست در اتحاد نیروهای آزادیخواە ایران برای نیل بە حقوق روا و اولیە ملت کورد در کنار سایر ملیتهای دیگری ایرانی.

سومین عرصە نیز تلاش برای تشکیل جبهەای از نیروهای دمکراتیک و ترقیخواە ایرانی بود.

نتیجە تلاشهای کومەلە در این عرصەها عبارتبودەاند از توافقنامە شورای دمکراسیخواهان ایرانی کە بیش از ١٠ حزب و جریان سیاسی در این تشکل مشارکت دارند (٢٠١٧)، تشکیل کنگرە ملیتهای ایران فدرال کە در سال ٢٠٠٥ _با مشارکت اقلیتهای ملی و اتنیکی ایرانی کە خود زمینەساز توافقنامە شورای دمکراسیخواهان ایران بود، تشکیل شد و در آخر تشکیل ائتلاف و همپیمانی با حزب دمکرات کردستان ایران در سال ٢٠١٢ و تشکیل "مرکز همکاریهای احزاب کردستان ایران" در ابتدای سال ٢٠١٨ میلادیست.

در ادامە سلسلە نشستهای بی شمار احزاب کردستان ایران روز شنبە مورخە ٢٠ ژانویە ٢٠١٨ (٣٠ دی ١٣٩٦) این احزاب تشکیل "مرکز همکاریهای احزاب کردستان ایران" را خبر دادە کە حزب کومەلە کردستان ایران در تشکیل این مرکز تاثیر بسزای داشت.

لازم بە یادآوریست در آخرین نشست احزاب کرد ایرانی حزب کومەلە از عملکرد این احزاب در قبال مسلە جبهە کردستانی و یا هر ساختار دیگر همکاری بین نیروهای فعال در جنبش کردستان انتقاد صریح داشتە و حتی میلی بە رسانەای شدن آن نشست نداشت. کومەلە بر این باور است کە این نشستها اگر بە مصدر و منشاء عمل مشخصی نیانجامد بر افکار عمومی کردستان ایران و جنبش آن نتیجە عکس خواهد داشت.

برهمگان مبرهن است کە سالهای مدیدیست احزاب کردستان ایران ضرورت تشکیل جبهەای کردستانی یا ائتلافی جدی و یا همکاری در زیر چتر پلاتفرم مشترکی را درک کردەاند و هر کدام از این احزاب و بیشتر از همە حزب کومەلە کردستان ایران تلاش مضاعفتری را در این بارە از خود نشان دادە است و حتی آخرین کنگرە این حزب (کنگرە ١٥) را تحت عنوان "پیش بە سوی اتحاد کردستان ایران (روژهلات)" برگزار کرد و در این راستا رسالت و وظایف خود را تیبن و مشخص کردە است.

در مدت این ١٥، ١٦ سالی را کە حزب کومەلە در صدد تشکیل جبهەی کردستانی بودە است، جدا از ائتلاف و همپیمانی تاریخی با حزب مکرات کردستان ایران شاید تشکیل این "مرکز همکاری بین احزاب کردستان ایران" جدیترین توافقنامەیست کە در این عرصە برای اتحاد و همبستگی نیروهای کرد ایران امضاء شدە است. بنابر اطلاعیە اولیە مرکز همکاری احزاب کرد، اصلی ترین جهت فعالیت این مرکز تشکیل جبهە متحد کردستان می باشد. این مسلە امری خوشایند و مایە امید است و چە نیروهای موجود در این مرکز و چە نیروهای کە در آیندە بە این مرکز می پیوندند کە مدافع حقوق و منافع کردهای ایران هستند و انرژی خود را صرف این اصل مهم می کنند، می بایستی با درک مسئولیت تاریخی خود در قبال جنبش کردستان ایران پایبند امر مهم این مرکز -کە همانا تشکیل جبهە کردستانیست- باشند و در کوتاە مدت نیز باید نشانەهای از پیشروی در عرصە را بە مرحلە ظهور برسانند.

نکتە قابل توجە در رابطە با اسم این مرکز می باشد. نام این مرکز با درایت و هوشیاری و با پسوند "کردستان ایران" انتخاب شدە است. شاید اعتراضات تودەای اخیر مناطق مختلف ایران در این امر بی تاثیر نبودە باشد، کە کردستان ایران همگام با مردم سایر مناطق ایران است کە می تواند وزن و اتوریتە خود در جنبش سراسری و در تغییرات بنیادی در نظام سیاسی ایران در آیندە پیش رو را دوچندان کند. همچنین این پسوند در پیوند و ارتباط با اپوزیسیون ایرانی و جلب و جذب همکاری و اتحاد آنان و در عین حال شناسانیدن این مرکز بە جهان خارج و از جملە اروپا و آمریکا و جلب توجە و همکاری آنان نیز، مناسبترین است. اما نکتە قابل تامل این است کە از ٥ حزب هستە اصلی تشکیل دهندە این مرکز ٤ حزب از آنان فدرالیسم را بەعنوان راە حل مسلە ملی در ایران را در اساسنامە خود معرفی کردەاند، اما در کنفرانس مطبوعاتی نشست تشکیل این مرکز تنها بە موضوع تلاش برای تغییر رژیم و برقراری ایرانی دمکرات، سکولار و آزاد بدونە نام بردن از "فدرالیسم" اشارە شدە است! پرسش اینجاست کە چە عاملی در این امر موثر بودە کە از این شعار اصلی خود عقب نشینی کردەاند؟!

این مرکز بی تردید نیاز بە پلاتفرمی سیاسی و مرامنامە داخلی دارد خواهد داشت و تصمیم بر این است کە در نشست آتی این مرکز در بارە لوگو (نشانە) و تهیە مرامنامە داخلی و سخنگو و پلاتفرم سیاسی مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. احزاب کردستان ایران و بە ویژە حزب کومەلە کردستان ایران در این بارە کم تجربە نیستند، حزب کومەلە و حزب دمکرات کردستان ایران توافقنامەای را امضاء کردەاند کە متن آن در دست می باشد و با دقت و با لحاظ کردن تمام جنبەهای مبارزە در کردستان ایران نوشتە شدە است و بی شک می تواند بە عنوان متنی پیشنهادی برای این مرکز مورد استفادە قرار گیرد و احیانا اگر در جای از متن آن توافقنامە، ویراستاری نیاز داشتە باشد، اعمال شود و اکنون بە عنوان پلاتفرم سیاسی این مرکز _و در آیندە برای هر جریان و گروە و حزبی کە بە این مرکز بپیوندند_ و بە مثابە مبنای کاری معرفی گردد.

حقیقت این است کە بعد این همە سال تلاش خستگی ناپذیر، این مرکز ضمن مثبت و امید بخش بودن آن اقدامی اولیە و ابتدایست! بدین معنا کە جنبش کردستان بیش از این را از احزاب و جریانات سیاسی خود می طلبد. ابتدایست، برای انجام وظایف مهمی کە بر دوش و عهدە احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران است و در اولویت تمام آنها کە در هر مرحلەای بە بهانەای بە تعویق افتادە است و آن نیز "جبهە متحد کردستان ایران" است. نکتە قابل توجە در این امر کنگرە آتی حزب دمکرات کردستان ایران  قرار و مصوبات آن خواهد بود کە چە شیوەای از تعامل را با حزب دمکرات کردستان منشعب از خود را برخواهد گزید کە تاثیر مهمی بر مهمترین رسالت این مرکز دارد.

احزاب کردستان ایران و بیش از همە، احزاب موثر آن وظیفە بزرگی را بر دوش خواهند داشت. نکتە مهم در اینجا واقف بودن این احزاب بە رسالت خود –تشکیل جبهە کردستانی- این است کە نباید بعد از تشکیل این مرکز اشباع شدە و فعالیت در این مرکز حس رضایت بدانها ببخشد. باید بدانند کە این مرکز "وسیلە"ست و نە "هدف"! این مرکز وسیلەایست برای تشکیل جبهە کردستان. تعین سقف رضایت این احزاب در جواب بە نیازها و خواستهای عینی جنبش کردستان بە فعالیت در این مرکز همکاری، در جامعە و بر افکار عمومی مردم کردستان ایران نتیجە عکس خواهد داشت.

جنبش کردستان ایران نیاز بە یک جبهە متحد دارد کە همە شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران را در بر بگیرد کە منافع مردم کردستان ایران را در آجندا و برنامەهای خود گنجاندە و برای آن تلاش کردە و مبارزە کنند. جبهەای وسیع کە همە نیروهای فعال در جنبش را شامل شود. یا حتی قبل از جبهەای متحد کردستانی، "کنگرە ملی کرد ایران" تشکیل شود. کنگرەای کە نە تنها بە احزاب و جریانات سیاسی محدود نبودە و آن هزاران مبارز سیاسی دیرین کرد ایرانی کە صاحب سابقەای طولانی در امر مبارزە هستند، جوانان تحصیل کردە آکادمیک، فعالین حقوق زنان، فمنیستهای جسور و... در آن مشارکت کنند و بە مثابە پارلمان کردستان ایران در تبعید عمل کند و نمایندگی مردم کردستان ایران باشند. کنگرە ملی کرد ایران بە واقعیت کرد ایران را در خارج از کشور و در مجامع و محافل سیاسی و حقوق بشری موثر و سرنوشت ساز نمایندگی و برای آن لابی کند.

جنبش کردستان ایران بە یک رسانە مشترک نیاز دارد! البتە هر کدام از این احزاب خود دستگاە تبلیغی و رسانەای خود را خواهند داشت، اما این کنگرە یا این جبهە یا حتی این "مرکز" نیز بە یک رسانە مشترک و حتی تلویزیون مشترک نیاز دارد. احزاب کردستان ایران بیشتر موارد بر سر مسائل و رخدادها هم نظر و هم عقیدە بودەاند، هر کدام از این احزاب از طریق رسانەهای خود اطلاعیە صادر کردە و مواضع خود را اعلام می دارند، آیا بهتر نیست کە این احزاب طی یک اطلاعیە مشترک، از یک کانال و مصدر مشترک با قدرت بیشتری مواضع خود را بیان کردە و افکار عمومی کردستان ایران و همە را مخاطب خود قرار دهند؟

یکی از ویژگیهای جنبش کردستان ایران وجود "پیشمرگ" می باشد. پیشمرگ این نیروی موثر و در نهایت تعین کنندە در قضیە کرد خواهد بود در مقابل رژیم جمهوری اسلامی و یا هر قدرت دیگری در ایران. اکنون و بعد از بحث و بررسی مسلە مبارزات مسلحانە در کردستان ایران و بە فرض توافق بر سر مبارزە مسلحانە در این مرحلە و یا هر مرحلە دیگری، تاسیس ستاد فرماندهی مشترک از بین احزابی کە صاحب نیروی پیشمرگ هستند، ضرورتی جددی و حتی حیاتی ست.

همچنان کە در اطلاعیە این مرکز نیز بدان اشارە شدە است، جریانات شرکت کنندە در این مرکز بە تغییر رژیم جمهوری اسلامی و برای برقراری حکومتی دمکراتیک، آزاد و برابر، شکستن سیستم فوق متمرکز سیاسی در ایران ایمان داشتە کە حقوق ملت کرد و تمام ملیتهای دیگر ایرانی در قانون اساسی آن تبین و تعین شدە باشد کە بسیار مهم می باشد، اما با این اوصاف نیز جنبش کردستان بە پلاتفرمی برای بیان حداقل خواستها و مطالب خود نیاز دارد. با توجە بە نسبت جمعیت کردهای ایران و سایر بخشهای دیگر کردستان، جنبش کردستان و بە ویژە جنبش کردستان ایران جنبشی "مطالباتی" ـست. جدا از ارادەگرای و اما با تحلیل واقعبیانەای از اوضاع، کرد نە در ایران و نە در هیچ کدام از بخشهای دیگر نباید بە تنهای وظیفە سرنگونی رژیم مرکزی را بر عهدە داشتە باشد و جدا از این موضوع کرد ایران باید بتواند و آمادگی این را داشتە باشد کە طی پلاتفرمی حداقل مطالبات و خواستەهای خود را فرمولە کند. این امر می تواند بە جنبشهای مدنی و اجتماعی داخل کردستان ماتریال لازم برای شعار مناسب و انگیزە لازم را برای سازماندهی شدن خواهد داد کە سرانجام جمهوری اسلامی را مجبور بە پاسخگویی با جواب "آری" یا "نە" خواهد کرد. با توجە بە وضیت بین المللی شاید این پلاتفرم مناسبترین و قابل ارائە ترین متن برای مجامع و محافل جهانی و افکار عمومی اروپا و آمریکا برای جلب و جذب حمایت و همکاری کرد در امر مبارزاتش باشد. این پلاتفرم همچنین می تواند بە متن و سندی در مذاکرە با جمهوری اسلامی و یا هر حکومت دیگری در مرکز و در تهران مورد استفادە قرار گیرد.

ضرورت دیگری از نیازهای جنبش کردستان ایران، تشکیل هیات دیپلماسی مشترک، متشکل از احزاب فعال در این جنبش است. امری طبیعیست کە بر طبق تاریخ و سابقە مبارزاتی هر کدام از این احزاب و جریانات، صاحب روابط و ارتباطات دیپلماتیکی چە در کردستان عراق و چە در منطقە، اروپا و آمریکا باشند، اما اکثر این ارتباطات حزبی و شخصی هستند، جنبش کردستان ایران بە هیات دیپلماسی مشترکی نیاز دارد کە بتواند در تمام سطوح نمایندگی ملتش را بر عهدە داشتە و بی تردید ماثرتر و می تواند دستاورد بیشتری برای جنبشش بە همراە داشتە باشد. از این طریق خواهند توانست بر شیوە تعامل کردستان عراق (بە مثابە محل اقامت بیشتر احزاب کردستان ایران) و سایر بخشهای دیگر کردستان تاثیر گذاشتە و احترام بیشتری را برای جنبششان بدست آوردە، در داخل کشور بە مایە امید و امید بە مبارزە و تلاش تبدیل شدە و جمهوری اسلامی نیز جنبش کردستان را جدیتر خواهد گرفت، در افکار عمومی اپوزیسیون ایرانی وزن و اعتبار دوچندان و در سطح بین المللی جایگاە برتر و شنوندە بیشتری را بدست خواهد آورد.

حقیقت امر این است کە این مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، اقدامی ابتدای کە تا سرمنزل بە پیروزی رساندن جنبش کردستان در ایران راە طولانی در بر خواهد داشت، تقلیل افق اتحاد و جبهەای کردستانی در لوای نشستهای هر چند وقت یک بار این مرکز و صادر کردن بیانیە و اطلاعیە برای حس رضا، نە فقط امیدبخش نخواهد بود، بلکە برعکس بە بن مایە بی تفاوتی مردم کردستان نسبت بە این احزاب و جنبش و سرنوشتشان تبدیل خواهد شد.

*مسئول مرکز رسانەای حزب کومەلە

 
5059 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:41:10/02/2018