"روژهلات محوری" در کجای امنیت ملی کورد قرار می گیرد؟

اردلان فرجی

گردهمایی و جنبش تودەای وسیع شهرهای کردستان ایران (روژهلات) در شکل نافرمانی مدنی برزگ هزاران نفری، علی رغم فشار و عریانترین تهدیدات از طرف مسئولین رژیم جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از خواست و ارادە مردم کردستان عراق (باشور) چهار پیام بزرگ و اساسی در بر داشت:

الف/ همبستگی و پشتیبانی کردستان ایران از مبارزە و دستاوردهای کردستان باشور و سایر بخشهای دیگر کردستان. ب/ مقاومت در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی عیلە ملت کورد و بە ویژە مردم کردستان ایران. پ/ عینیت بخشیدن بە توانای و قدرت احزاب کردستان ایران و بە شیوە چشمگیرتری حزب کومەلە کردستان ایران و ارگان تشکیلات مخفی این حزب در داخل کشور. ت/ "روژهلات محوری" مناسبترین سیاست برای این مرحلە از مبارزە و تلاش نیروهای روژهلاتی و همزمان ضامن دستاوردهای سایر بخشهای دیگر کردستان خواهد بود.

الف/ همبستگی و پشتیبانی کردستان ایران از مبارزە و دستاوردهای کردستان باشور و سایر بخشهای دیگر کردستان.

پیوند عمیق و ناگسستنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کردستان عراق و کردستان ایران و سایر بخشهای دیگر کردستان قدمتی دیرین و مدیدی دارد، دیرباز و بعد از شکلگیری اولین جنبشهای ملی و از زمان شیخ عبدوللا شمزینان (١٨٨٠مـ) کە بیشترین درگیریها را در قسمت کردستان روژهلات را بە خود دید تا پیوند جمعیت احیای کورد (ژ.ک) با حزب هیوا (امید)، تا مشارکت ملا مصطفی بارزانی و افسران کورد عراق در جمهوری مهاباد، تا شرکت و پشتیبانی کوردهای ایران در قیام "ایلول" و کمک رسانی کوردهای ایران برای احیای قیام "نو" در کردستان عراق و نیروهای پشتیبانی کردستان عراق از کوردهای ایران در سالهای بعد از انقلاب ایران و همزمان کردستان روژهلات پشت جبهە مطمئنی برای جنبش و مبارزە کوردهای عراق علیە رژیم صدام حسین، تا پشتیبانی کوردهای ایران از جنبش "ئالای رزگاری" (پرچم آزادی) در کردستان ترکیە (باکور) و بعدها کمک بخشیدن بە "پ.ک.ک"، تا اینکە نیروهای پیشمرگ حزب کومەلە دو بار بە دست نیروهای رژیم بعث انفال و شیمیایی شدند، تا اینکە اولین پیشمرگ شهید حزب کومەلە در کردستان عراق شهید شد، تا میزبانی و همیاری مردم کردستان ایران در آوارگیها و وقایع تلخ برای کردهای عراق و حمایت و پشتیبانی احزاب و مردم کردستان ایران در مدت ٢٦ سال گذشتە از حکمرانی کورد در اقلیم کردستان عراق علی رغم تمام کاستیها و ملاحضات بر شیوە حکمرانی آنان، حمایت و پشتیبانی از درج فدرالیسم در قانون اساسی عراق نو بعد از صدام حسین و رئیس جمهور شدن آقای جلال طالبانی (مام جەلال) در سال ٢٠٠٥، تا حضور و مشارکت نیروهای پشمرگ کردستان ایران در دفاع از کردستان عراق از نیروهای داعش، تا جمع آوری کمکهای مردمی و یاری رسانی مردم کردستان ایران از کوبانی و مقاومت این شهر در کردستان سوریە (روژاوا) و شنگال در کردستان عراق و... و این بار مردم کردستان ایران بە مثابە ملتی هوشیار و مسئول، همەپرسی و رفراندم برای استقلال کردستان عراق از کشور عراق را بە مثابە دستاوردی برای ملت کورد برای این مرحلە از مبارزە کردستان عراق تحلیل کردە و همبستگی و پشتیبانی و هم سرنوشتی خود را با این رخداد تاریخی ابراز داشتە و تقسیم کردستان را تنها بە تقسیم خاک کردستان تعبیر نمودند و این دلیل اثبات همبستگی و پشتیبانی و هم سرنوشتی مردم کردستان روژهلات با سایر بخشهای دیگر کردستان و کردستان عراق (باشور) بە طور اخص بود.

ب/ مقاومت در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی عیلە ملت کورد و بە ویژە مردم کردستان ایران.

سیاستهای خصمانە و سرکوبگرانە رژیم جمهوری اسلامی بر هیچ کورد هوشیاری پوشیدە نیست. رژیمی کە در سرزمین تحت سلطە خود در مدت قریب بە چل سال دستش بە خون هزارن کورد خونالود است هرگز دوست کورد نبودە و نخواهد بود. تاریخ ضدیت جمهوری اسلامی علیە کورد و حقوق و مطالبات برحقش چە در داخل مرزهای خاک ایران و چە در ورای مرزهای این کشور از روز سرکار آمدنش آغاز شدە و تاکنون نیز ادامە دارد. در این مدت قدرتگیری رژیم جمهوری اسلامی در ایران، کردستان محکم ترین سنگر مقاومت و ملت کورد سرفرازترین ملتی بودەاند کە در برابر سیاستها و جنایات ضدبشریش ایستادگی کردەاند. در آستانە برگزاری همەپرسی در کردستان عراق نیز در حالی کە مسئولین ریز و درشت رژیم خشنترین و تهدیدآمیز ترین نطقها را علیە این فرصت تاریخی برای کوردهای عراق بر زبان جاری می ساختند، مردم کردستان ایران بە وسعت تمام شهرهای روژهلات بەمیدان آمدە و با ابراز همبستگی با خواهران و برادرانشان در باشور علیە سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در شکل یک نافرامانی بزرگ مدنی و بەراە انداختن کارناوالهای شادی ایستادند.

پ/ عینیت بخشیدن بە توانای و قدرت احزاب کردستان ایران و بە شیوە چشمگیرتری حزب کومەلە کردستان ایران و ارگان تشکیلات مخفی این حزب در داخل کشور.

شکی در این نیست کە بهانە بە خیابان آمدن هزاران نفری مردم کردستان ایران همەپرسی و رفراندم برای استقلال کردستان عراق بود، اما همزمان در حالی کە در روزهای اوایل ماە مهر سال جاری شهرهای روژهلات از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران ملیتاریزە می شدند و نطقهای پی در پی مسئولین رژیم تهران بوی تهدید و سرکوب می داد، ام این توانایی و قدرت بسیج کردن احزاب کردستان ایران و بەشیوەای چشمگیرتر حزب کومەلە کردستان ایران بود کە توانست این جمعیت کثیر از مردم را بە خیابانها بکشاند، آنان را سازمان داد و آن را بە فرصتی برای ابراز قدرت توانایهای این احزاب در داخل ایران تبدیل کردن و تمام جهان را نیز برای این واقعە بە شاهد گرفت.

شبکە وسیع تشکیلات مخفی حزب کومەلە کردستان ایران (زاگروس) نقش تعیین کنندەای در آفریدن نمایشی اینگونە قدرتمند و شکوهمندانە مردم کردستان ایران داشت. این گردهمایی و کاناوالهای شادی در حقیقت فرصتی بود برای ابراز وجود و ارزیابی قدرت احزاب کردستان ایران تا نشان دهند کە از چە حدی از توانایی سازمان دادن و رهبری کردن مردم کردستان ایران بهرەمندند، تا نشان دهند از چە میزان پایگاە وسیع مردمی –علی رغم تمام موانعی کە برای حضور در میان مردم دارند- برخوردارند و در این رابطە کارنامە سرافرازانەای از خود بە نمایش گذاشتند.

ت/ "روژهلات محوری" مناسبترین سیاست برای این مرحلە از مبارزە و تلاش نیروهای روژهلاتی و همزمان ضامن دستاوردهای سایر بخشهای دیگر کردستان خواهد بود.

اگرچە مشخص کردن پیامدها و عواقب همەپرسی کردستان عراق بە عمدە مسائل داخلی، منطقەای و جهانی بستگی دارد، اما افق این همەپرسی بە دولت تبدیل شدن و استقلال کردستان عراق خواهد بود و اصلی ترین وظیفە هر دولت و کشوری نیز مشخص کردن منافع استراتیژی آن دولت و آن کشور است و مهمترین و بزرگترین کارت برای دولت آتی کردستان عراق، پیوند دادن منافع استراتژی دولت کردستان عراق بە منافع استراتژی بخشهای دیگر کردستان خواهد بود، با احترام و ارج نهادن بە آجندای و ویژگی های جنبش هر کدام از بخشهای دیگر کردستان کە می تواند در برابر قدرت و هژمونی مخالفان و رقبای منطقەای مورد استفادە قرار گیرد.

جنبش تودەای شهرهای کردستان ایران، فرصت و عرصەای برای ابراز مجدد ارادە و مطالبات برحق مردم کردستان ایران بود و بە عبارتی دیگر "روژهلات محوری"ی روژهلاتیها بود. حضور هزار نفری مردم در خیابانهای شهرهای کردستان اهرم فشاری بود کە علی رغم تمام تهدیدات مسئولین جمهوری اسلامی و مطرح کردن تحریمات و هزینەهای سنگین بر مردم کردستان عراق، اما این رژیم را مجبور کرد تا ریاکارانە و از قول ظریف وزیر خارجەاش بگوید کە "ما برای همیشە دوست کوردها خواهیم ماند!" و این عقب نشینی علنی جمهوری اسلامی ایران بود در برابر ارادە مردم و رهبری سیاسی کردستان عراق و باید این پشتوانە بزرگ و قدرتمند کردستان ایران از مطالبات و ارادە مردم کردستان عراق دیدە و جدی گرفتە شود.

"روژهلات محوری" بە عبارتی بە رسمیت شناختن حق تعین سرنوشت برای تمام ملت کورد و همزمان تشریح و بە رسمی شناختن این حق برای تمام بخشهای کردستان می باشد.

روژهلات محوری بە معنای احترام گذاشتن بە ارادە آزادانە مردم هر بخش از کردستان می باشد کە چگونگی شیوە زندگی خود را، خود تشخیص دهند، همچنان کە مردم کردستان عراق با مشارکت وسیع و رای "بلی" اکثریت آراء، رای و نظر خود را در چگونگی بکارگیری حق تعین سرنوشتان ابراز داشتند. همانطور نیز هر کدام از بخشهای دیگر کردستان کە دارای تاریخ، فرهنگ، جنبش و احزاب سیاسی مختلف هستند و برهمین مبنی دارای استراتژی و منافع مختلف می باشند و تمام بخشهای دیگر کردستان نیز باید از این منافع و استراتژی کردستان ایران احترام بگذارند و از آن دفاع کنند. کارناوالهای شادی ٢٥ سپتامبر شهرهای کردستان ایران احترام گذاشتن بود بە خواستە و ارادە مردم کردستان عراق و همزمان دفاع از خواست و ارادە مردم کردستان ایران بود.

ائتلاف قدرتمند نیروهای سیاسی روژهلات (کردستان ایران) در ظرف و یا زیر هر چتری با هر نشان و عنوانی با ارجعیت بە آجندای "روژهلات محوری" کە عینیت بیشتری بە قدرت و نفوذ این احزاب در داخل مرزهای کردستان ایران ببخشد، امنیت ملی کورد در باشور (کردستان عراق) از طرف جمهوری اسلامی ایران را تضمین خواهد کرد و این امر در وحلە اول بر عهدە احزاب و جریانات سیاسی روژهلات و بە در مرحلە دوم رهبری و تودەهای مردم کردستان عراق می باشد تا از با شناخت از این پتانسیل بزرگ قدرت کورد در کردستان ایران استفادە کنند.

 

_این مقالە از زبان کوردی بە زبان فارسی برگرداندە شدە است.

 

 

 

 

 
4464 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:53:07/10/2017