اطلاعیە حزب کومەلە دربارە تجمعات اعتراضی مردم سنندج


بعد از ظهر امروز پنج شنبە ١٦ شهریور مردم شهر مقاومت سنندج با احساس مسئولیت خود و بە فراخوان بازاریان این شهر کە طی بیانیەای از مردم خواستە بودند با گردهمایی در میدان اقبال این شهر ساعت ٧ بعداز ظهر همبستگی و پشتیبانی خود را با مردم ناراضی بانە ابراز دارند، بە خیابان آمدند.

نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، شهر سنندج بە طور کلی و بە ویژە میدان اقبال این شهر را بە محاصرە در آوردە بودند و با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از برگزاری تجمع اعتراضی این شهر برای حمایت از مردم بانە شوند، اما با تمام این اوصاف مردم سنندج با جسارت و با شجاعت علی رغم فضای ارعاب تجمع اعتراضی خود را از خیابان فردوسی این شهر آغاز کردند.

بە دنبال شروع تجمعات اعتراضی مردم شهر سنندج نیروهای سرکوبگر رژیم برای پراکندە کردن معترضین و منحرف کردن خواست و مطالبات مدنی و برحقشان از نیروی قهریە استفادە کردن کە با مقاومت تجمع کنندەگان روبرو شد و بدین وسیلە زد و خورد میان مردم مقاوم سنندج و نیروهای سرکوبگر بە وجود آمد.

در اطلاعیەهای بعدی جزئیات بیشتری در این بارە بە اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن محکوم کردن نیروی زور و سرکوب علیە تجمع کنندگان معترض و مطالبات مدنی و برحق مردم خود را پشتیبان و حامی مردم سنندج و مطالباتشان می داند و از همە اقشار جامعە کردستان از تمام شهرها و مناطق کردستان خواهان حمایت و پشتیبانی از مردم سنندج و بانە و مطالباتشان می باشد.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

١٦ شهریور ١٣٩٦ خورشیدی

٧ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی

 
1182 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:22:07/09/2017