شناسە و اھداف


اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻣﻌﺮف دﯾﺪﮔﺎه، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ، اﻫﺪاف و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ رﻫﺒﺮي ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎي ﺣﺰﺑﯽ و اﻋﻀﺎي ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، ﮐﺎر آﮔﺎﻫﮕﺮاﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺑﺮاي اداره اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪبرای مطالعە بیشتر اینجا کلیک کنید

3402 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:31:29/01/2017