کتاب "دوراهی سکوت و مبارزە" منتشر شدکتابی دیگر از مرکز انتشارات ریبندان تحت عنوان "دوراهی سکوت و مبارزە" منتشر شد و اکنون این کتاب در دسترس علاقمندان بە عرصە فعالیتهای کارگری قرار دارد.

این کتاب حاوی مجموعە مقالاتیست در تشریح و توصیف موقعیت کارگران و جنیش کارگری در ایران و کردستان. این مقالات از زوایای و ابعاد مختلف برای مشخص کردن مرز و سطح پیشرویهای فعالین و پیشگامان جنبش کارگری و موانع جدی این جنبش و توانای هایشان در تاکید ورزیدن و ادامە راە و مطالبات این قشر عظیم جامعە در شرایطی کە ادامە این مبارزە همیشە انتخابی بودە است مابین سکوت و مبارزە.

شایان ذکر است کە این کتاب و مقالات مندرج در آن بە زبان کوردی می باشد.
4590 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:02:26:25/11/2016