اطلاعیە دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران در رابطە با دستگیری اعضاء پارلمانی کوردهای کوردستان ترکیە


بر اساس اخبار منتشرە، متعاقب لغو مصونیت پارلمانی قریب بە ١٥٠ نفر از نمایندگان پارلمان ترکیە، در چند روز گذشته یعنی ٤ نوامبر ٢٠١٦، از طرف نیروهای امنیتی دولت ترکیە شماری از پارلمتاران حزب دمکراتیک خلقها (HDP) از جملە دو تن از رهبران  این حزب صلاح الدین دمیرتاش و ویگن یوکسکداغ بازداشت و روانه زندان شدند

لغو مصونیت پارلمانی چنین تعداد زیادی از اعضای پارلمان و بەدنبال آن دستگیری و زندان کردن شماری از نمایندگان این حزب در پارلمان جای بسیار نگران کننده و قابل نقد است. تنگتر کردن فضای فعالیت  سیاسی برای این حزب و بخصوص بیرون راندن کوردها از مشارکت قانونی در پروسە سیاسی راە را برای خشونت هموار کردە و امید حل مسالمت آمیز مساله کورد را در آیندە از بین می برد. همچنین این حرکت ضربە بزرگی بر جریان دمکراتیزەکردن جامعە ترکیە و دستاوردهای یک دهە گذشتە، وارد کرده  و گامی به عقب است

دستگیری اعضاء پارلمانی حزب دموکراتیک خلقها کار نسنجیدەایست و امیدواریم کە اعضاء دستگیر شدە پارلمان هرچە زودتر آزاد گشتە و بە فعالیتهای سیاسی و قانونی خود ادامە دهند.

دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

۹ نوامبر ٢٠١٦

۱۹ آبان ١٣٩٥

 

- اصل این اطلاعیه به زبان کردی در ۵ نوامبر منتشر شده است.

 
1849 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:40:05/11/2016