اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران بە مناسبت ٥ اکتبر "روز جهانی معلم"


معلمین گرامی!

سال ١٩٩٤ سازمان بین المللی یونسکو روز ٥ اکتبر برابر با ١٤ مهر بە پاس زحمات و تلاش معلمان سرتاسر گیتی این روز را روز جهانی معلم اعلام کرد. این روز را بە تمام شما معلمین گرامی کە وظیفە مهم تربیت نسل آیندە را بر عهدە دارید تبریک و تهنیت گفتە و سالی پربار هم بە لحاظ آموزش و هم در نیل بە خواستەها و مطالبات برحق شما را آرزومندیم.

معلمان و فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشستە گرامی!

 

با توجه به سیاستها٬ رویکرد و نوع نگرش جمهوری اسلامی قریب به چهار دهه شما با مشکلات بسیاری در محل کار و معیشت روبرو بوده و هستید.  وجود مراکز امنیتی و حراست در محل کار، پایین بودن حقوق و سطح معیشت کە بخش عظیمی از شما را برآن داشتە کە برای تامین مایحتاج زندگی و گریز از خط فقر بە شغل دوم رو بیاورید.

رویکرد و نگاە غلط نظام حاکم بر ایران بر سیستم آموزشی در این کشور در تضاد با تمام معیارهای نظامهای دمکراتیک است کە سیستم آموزش را از اهم امور و معلمین را سرمایەهای اصیل و با ارزش خود می دانند. نزد این نظام نهاد آموزش و پرورش را نهادی مصرفی است و بنابراین تخصیص بودجەهای حداقلی در سالهای گذشتە بر این اصل استوار بودە است.

سالهای گذشتە برای نیل بە حقوق حقە خود، بسیاری از شیوەهای مبارزاتی را آزمودەاید، از تظاهرات و تجمعات اعتراضی در جلو مراکز مربوطە تا عدم حضور در سر کلاسهای درس، اما جواب خواستها و مطالبات برحق شما با سرکوب و تهدید و دستگیری جمعی از شما معلمین دادە شد. دستگیری و بازداشت معلمان فعال و دلسوز، صدور احکام سنگین زندان وایجاد فضای رعب و وحشت در مراکز آموزشی خود گواە این واقعیتند.

علی رغم هزینەهای کە بە جامعە معلمین تحمیل  شدە است دستاوردهای حاصل از فعالیت و تلاش شما اعم از تبادل مطالبات معلمان در مناطق مختلف ایران بخصوص تجربیات معلمین کردستان، ارتقا سطح اتحاد و همبستگی بیش از پیش دربین شما، تغییر ضریب افزایش حقوق معلمان و نزدیک نمودن آن به مصوبه‌ی قانونی و یا اجرای شتاب‌زده‌ی طرح رتبه‌بندی، معرفی چهرەهای جوان، پیگر و فعال معلمان، روشن  کردن اذهان جامعە با مسلە معلمان، از آن دستە از دستاوردهای انکار ناپذیرند مبارزات شما بوده اند.

بازنشستگان و معلمان شریف سراسر ایران

 کومەلە از همه مطالبات صنفی شما اعم از بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آزادی معلمان زندانی و صدور قرار منع تعقیب برای معلمانی که دارای حکم هستند و لغو احکام معلمان انفصال از خدمت، بهبود وضعیت بهداشت و درمان معلمان با برقراری یک نوع بیمه‌ی درمانی مؤثر، کارآمد و فراگير، با حق بیمه‌ی معقول و منطقی، حق تشکل یابی صنفی مستقل، تأکید بر آموزش برابر و رایگان برای تمام کودکان ایران و توقف برنامه‌های خصوصی‌سازی که موجب کالایی شدن آموزش و کاهش کیفیت آموزشی و فشار بر اقشار فرودست جامعه و محرومیت بخشی عظیمی از کودکان و فرزندان مناطق مختلف و بخصوص مناطق اقلیتهای ملی شدە است، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نيستند؛ و حمایت از حقوق صنفی و آموزشی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی و مشارکت معلمان و تشکل‌های صنفی در ساختار نظام آموزشی با تأکید بر حق مشارکت در سیاست‌گذاری‌های آموزشی مدرن حمایت میکند و در هر گونە اعتراض شما برای تحقق حقوقتان حامی پیگیر شما و مطالبات صنفی شما است.

دبیرخانە حزب کوملە کردستان ایران ـ ۵ اکتبر ۲۰۱۶

 

 
1807 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:38:05/10/2016