اطلاعیە حزب کومەلە بە مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی

اطلاعیە حزب کومەلە بە مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی

مردم مبارز کردستان!

معلمین و دانش آموزان!

دختران و پسران آزادیخواە !

بە مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی، از طرف کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران از صمیم قلب بە شما تبریک گفتە و امیدواریم کە سال تحصیلی پربار و پر از موفقیتی در پیش رو داشتە باشید.

امسال نیز در شرایطی دانش آموزان و دانشجویان بە سوی دبستان، مدرسە، دبیرستان و دانشگاهها رە سپار می شوند کە نظام آموزش و پرورش در ایران زیر سلطە جمهوری اسلامی، بیش از پیش سیاستهای مبتنی بر تبعیض و ایدالوژیک خرافی سالهای گذشتە خود ادامە می دهد. سایە و تاثیر این سیاستهای پر از تبعیض بعد از گذشت ٣٧ سال اکنون نیز بر نظام آموزشی ایران مشهود است. با نگاهی گذرا بە آمارهای مربوط بە نظام آموزشی در ایران بە مجموعەای اطلاعات دست خواهیم یافت کە با تمام ستانداردهای تحصیلی و آموزشی در دنیا نامتناخص و بیگانە است.

امروز ە و در کشوری کە حکومتش در طول سە دهە و نیم گذشتە فراخوان و ادعای ریشکن کردن بی سوادی را داشتە است، بە گفتە معاون وزیر آموزش و پرورش آن، بیشتر از ٢٠ میلیون بی سواد و کم سواد در میان گروه سنی ١٠ تا ٤٩ سال وجود دارد. طبق آمارها قریب بە ٣٠٪ از کودکان و نوجوانان گروە سنی ٦ تا ١٨ سال ترک تحصیل کردەاند. اگرچە این آمارها در دنیای واقع بسی بیشتر از آمار اعلامی مسئولان می باشد، اما نشان دهندە این حقیقت است کە ترک تحصیل و ناامید شدن بە آیندە تحصیل و آموزش در ایران بە دلایل اقتصادی، نظام غلط و غیر علمی آموزش، دید امنیتی بر مراکز تحصیلی و تبعیض روزانە و غیرە، رو بە افزایش است.

اگرچە در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در بندهای ١٥، ١٩، ٢٢ و ٢٣ رسما اذعان داشتە شدە است کە نباید بە لحاظ فرهنگی و اجتماعی تبعیض وجود داشتە باشد و آموزش و تحصیل ملیتهای دیگر ایران بە زبان خود بە رسمیت شناختە شدە است، اما بعد از گذشت ٣٧ سال شاهد آن هستیم کە جمهوری اسلامی حتی قانونهای مسوبە خود را نیز اجرا نمی کند و کودکان و فرزندان ملیتهای ایران از تحصیل بە زبان مادری بی بهرە و محروم شدە اند.

ممانعت و ممنوعیت فعالیت سازمانهای مستقل دانشجویی و دانش آموزی دور از چشم و کنترل بسیج و حراست مراکز تحصیلی، مانعی دیگر و سیاستی ضد علمی ست کە راە را بر انرژی و فعالیتهای مستقل این قشر مهم و پرارزش سد می کند. سخن کوتاە، خشونت گفتاری و امنیتی کردن مراکز علمی و تحصیل، حاصل دید ایدولوژیک نظام حاکمە برای موضوع تحصیل و تلاش برای مذهبی کردن کلیت این امر می باشد.

معلمین گرامی!

شما بە مثابە قشر زحمتکشی از اجتماع کە مسئولیت خطیر آموزش و پرورش نسل جدید جامعە را بر عهدە دارید، در طول این سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری در محل کار کە بخش عمدە این مشکلات حاصل سیاستهای رژیم و نوع نگرش و دید این رژیم بە نظام آموزشی و تربیت نسل جوان جامعە بر می گردد، روبەرو بودەاید. وجود مراکز امنیتی و حراست در محل کار، پایین بودن حقوق بخش عظیمی از شما را برآن داشتە کە برای تامین مایحتاج زندگی بە شغل دوم روی آورید. کومەلە ضمن تقدیر و ارج نهادن بە تلاش و زحمات شما، وجود اطمینان و آرامش در محل کار و بهبود شرایط کار و زندگی را بە حق مسلم شما می داند.

 سال گذشتە تحصیلی، مانند سالهای گذشتەتر برای نیل بە حقوق حقە خود بسیاری از شیوەهای مبارزاتی را آزمودید، از تظاهرات و تجمعات اعتراضی جلو درب مراکز مربوطە تا عدم حضور در سر کلاسهای درس، اما جواب خواستها و مطالبات برحق و روای شما با سرکوب و تهدید و دستگیری جمعی از شما معلمین گرامی دادە شد. کومەلە هر گونە اعتراض شما برای تحقق حقوق خود را روا داشتە و خود را حامی حقوق و مطالباتان بە مثابە قشری زحمکتش کە آیندە جامعە بر روی شانهای شما بنیاد نهاد خواهد شد، می داند.

دانش آموزان و دانشجویان عزیز!

شما مشعلدارن علم ضد تاریکی هستید. شما خالق امید ضد سیاست ترویج ناامیدی هستید. شما نیرو و توانی هستید کە اکنون و در آیندە نیز بخش بزرگی از تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعە با دستان شما ایجاد خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی با تمام توان خود در تلاش بە حاشیە راندن شما و پراکندە کردن نیرو و توان شماست. بر شما واجب است ضمن انجام وظیفە خود بە مثابە دانش آموز و دانشجو، همچنین خود را برای روبەرو شدن با رخدادهای سیاسی و اجتماعی آمادە کنید. شما با آموزش و پرورش صحیح و سازمان یافتگی می توانید سیاستهای ضد علمی رژیم و بە عبارتی دیگر سیاستی را کە می خواهد توان شما را پراکندە کند، شکست دهید. اطمینان داشتە باشید آیندە ازآن شماست.

در پایان ضمن تاکید بر حمایت و پشتیبانی از مجامع و محافل دانشجویی و معلمی برای رسیدن بە خواستەها و مطالبات صنفی، تلاشهای سرکوبگرانەی رژیم علیە معلیمین و دانشجویان را محکوم کردە و امیدواریم خورشید روشنایی بخش علم بر تاریکی جهل و خرافە فایق آید.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

٣ مهر ١٣٩٥ خورشیدی

٢٥ سپتامبر ٢٠١٦ میلادی 
1622 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:51:24/09/2016