حکمران عادل و جامعه ی مدنی
مفهوم حکمران عادل منتسب به جوامعی ست که در آنها حاکمیت قانون موضوعیت نداشته و هیچگونه محدودیت و مانعی در برابر زیاده خواهی و خودکامگی حاکمان وجود ندارد. به همین دلیل زندگی شهروندان عمیقا تحت تاثیر رحم و شفقت رهبر حکومت است، ویژگی های رفتاری و خصلت های  روانی حاکم، حکمران، رهبر، ولی فقیه و یا با هر عنوان دیگر، نقشی موثر، افراطی و غیر قانونی در روند رویدادها و نیز امنیت و آرامش شهروندان ایفا می کند.