نگاە

  • امت یا شهروند؟‌

    امت یا شهروند؟‌

                          رئیس جمهوری در ایران درست بر این بخش از دستگاههای حکومت کە وظیفە آنان پایمالی حقوق شهروندی مردم ایران است، هیچ قدرتی ندارد و درست بدین خاطر است کە ادعایی این چنینی از طرف روحانی از هم اکنون بی اساس و توخالیست و دستاوردی نخواهد داشت.

کتاب