نگاە

  • جنبش کردستان میان جمهوری اسلامی ایران و داعش
‌

    جنبش کردستان میان جمهوری اسلامی ایران و داعش ‌

                          اگر مبحث جنگ و درگیری های نظامی با داعش را وانهادە و روابط ایران زیر سلطە جمهوری اسلامی را با افراطی گری دینی و بە طور اخص جریانات تکفیری سنی را در نظر گرفتە و آن را مورد تجزیە و تحلیل قرار دهیم، روشن خواهد شد کە عبارت "جمهوری اسلامی سر این مار است"، صرفا یک لفاظی  تند یا ماحصل رقابت این دولت و آن دولت با ایران نیست.

کتاب

اسناد