نگاە

  • پیشمرگه های کومەلە و کردستان
‌

    پیشمرگه های کومەلە و کردستان ‌

                          یکی از مهمترین وظایف مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این است کە در راستای هماهنگی و تشکیل لشکری مشترک نیروی پیشمرگ کردستان گام های لازم و جدی برداشتە و هیچ کس حق نداشتە باشد کە نام "پیشمرگه کردستان" را بە انحصار خود در آورد.

کتاب

اسناد